UŽITOČNÉ INFORMÁCIE

_________________________________________________________________________________________

V tejto sekcii môžete nájsť užitočné informácie, kontakty na úrady a inštitúcie.

Základné štandardy práce realitnej kancelárie

1. Fyzická obhliadka nehnuteľností maklérom

 • osobná obhliadka nehnuteľnosti maklérom pred sprostredkovaní predaja, kúpy, prenájmu a pod.
 • analýza a popis stavu nehnuteľnosti
 • vyhotovenie fotografií na inzertné účely
 • odporúčame vykonať záznam o obhliadke (v prípade spolupráce s inou realitnou kanceláriou, ak bol vyhotovený predtým, nie je nutné opätovné vyhotovenie)

2. Kontrola vlastníckych vzťahov

 • kontrola uvádzaného so skutočným právnym stavom nehnuteľnosti
 • preverenie vlastníckych práv k nehnuteľnosti, tiarch a iné dôležité informácie k nehnuteľnosti
 • overenie pravosti, správnosti a aktuálnosti údajov

3. Uzatvorenie sprostredkovateľskej zmluvy: exkluzívnej / neexkluzívnej

Zmluva musí obsahovať: 
     - presné vymedzenie nehnuteľnosti, vlastníckych práv
     - vybavenie / zariadenie nehnuteľnosti
     - cieľ sprostredkovania (predaj, kúpa, prenájom a pod.)
     - stanovenie ceny nehnuteľnosti
     - výšku provízie za poskytované služby a ich špecifikáciu
     - všetky obchodné podmienky vrátane platobných podmienok
     - určenie postupu, akým sa bude služba realizovať (pri predaji reklama, obhliadky)
     - doba trvania sprostredkovania, resp. exkluzivity pri exkluzívnej  zmluve

4. Obhliadky nehnuteľnosti so záujemcami

 • profesionálna prezentácia nehnuteľnosti záujemcom
 • vyhotovenie záznamu o vykonaní obhliadky

5. Podpis rezervačnej dohody

 • dohoda je trojstranná (kupujúci, predávajúci, sprostredkovateľ)
 • dojednanie podstatných podmienok napr. kúpnej zmluvy
 • zúčastnené strany vyjadrujú záväzok alebo prísľub, že sa predaj – kúpa  uskutoční

6. Zabezpečenie kúpnej zmluvy

 • musí byť vyhotovená právnikom, príp. notárom
 • kontrola všetkých dokumentov a overenie pravosti
 • podpis zmluvy na notárskom úrade
 • pri kúpe zaťaženej nehnuteľnosti komunikácia so zmluvnými stranami súvisiaca s výmazom/zriadením záložného práva
 • realitný maklér aktívne koordinuje procesy a komunikuje so zmluvnými stranami
 • maklér bezodkladne podá návrh na vklad na zmenu vlastníckych práv po splnení podmienok kúpnej zmluvy

7. Prevod finančných prostriedkov

 • využitie bezpečného prevodu cez notársku úschovu alebo vinkulovaný účet v banke

8. Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti

 • odpis stavov meračov tepla, elektriny, plynomerov, vodomerov
 • záznam o počte odovzdaných kľúčov
 • asistencia realitného makléra

9. Reklamačný poriadok

 • vypracovaný štandardný postup spracovania sťažností a reklamácií

10. Poistenie realitnej činnosti

 

Katastrálny portál Úradu geodézie, kartografie a katastra SR: 

http://www.katasterportal.sk/kapor/

http://www.skgeodesy.sk/sk/

Slovenský pozemkový fond:  

http://www.pozfond.sk/

Krajské a obvodné stavebné úrady:

http://www.stavebnik.sk/institucie/krajske-a-okresne-stavebne-urady.html

Zoznam súdov: 

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Sudy/SudZoznam.aspx

Slovenská advokátska komora:

https://www.sak.sk/

Notárska komora SR:

http://www.notar.sk/

Komora geodetov a kartografov:

http://www.kgk.sk/

Obchodný register:

http://www.orsr.sk/

Živnostenský register:

http://www.zrsr.sk/

Elektronická zbierka zákonov:

http://www.zbierka.sk/